Legislativa upravující kácení stromů

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Povolení kácení stromů

Dřeviny rostoucí mimo les je možné kácet pouze na základě povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

V praxi proces probíhá tak, že vlastník pozemku, na němž stojí problémová dřevina nebo jejich soubor o ploše větší než 40 m2 požádá o povolení kácení příslušný městský úřad přesně odbor ochrany životního prostředí. Ve své žádosti dřeviny specifikuje a uvede důvod kácení. Důvodem může být např. obava o život, zdraví, poškození majetku při pádu stromu, nebo větví, narušení statiky objektů, jeho špatný zdravotní stav atd. V případě, že se jedná o významnou nebo velmi nevšední dřevinu může úřad požadovat po žadateli doplnit tzv. dendrologický posudek, který by měl jednoznačně určit, do jaké míry je stav dřeviny natolik špatný, aby mohlo dojít k případné újmě na majetku a zdraví. Úřad může rovněž nařídit náhradu za pokácené dřeviny, nebo nařídit náhradní výsadbu. Po vyhodnocení místního šetření vydá úřad své stanovisko formou rozhodnutí o povolení kácení. Rozhodnutí je pravomocné po nabytí právní moci.